/ / Cài đặt AOL Mail IMAP là gì?

Cài đặt AOL Mail IMAP là gì?

Trong một số trường hợp, khi bạn thiết lập tài khoản AOL Mail trên một ứng dụng di động khác, bạn có thể không bắt buộc phải nhập cài đặt IMAP. Ví dụ: khi bạn thêm tài khoản Thư AOL vào ứng dụng Thư trên iPhone, hãy chuyển đến Mật khẩu & Tài khoản trong cài đặt của iPhone và chọn AOL. Điện thoại được cấu hình sẵn để chứa cài đặt IMAP ngoại trừ tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *