/ / Web 2.0 so với Web 3.0: Sự khác biệt là gì?

Web 2.0 so với Web 3.0: Sự khác biệt là gì?

web 20 vs web 30 difference feature

Trong 20 năm qua, Internet đã thay đổi thế giới và cuộc sống của hàng tỷ người. Hầu hết chúng ta không thể đi một ngày mà không có một số loại tương tác với internet. Phương tiện truyền thông xã hội, mua sắm trực tuyến, trò chơi và toàn cầu web đã củng cố một vị trí vững chắc trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nó luôn thay đổi.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *