/ / Ứng dụng X của Elon Musk, Wi-Fi an toàn từ hàng xóm, Khắc phục sự cố Android Auto

Ứng dụng X của Elon Musk, Wi-Fi an toàn từ hàng xóm, Khắc phục sự cố Android Auto

Chúng tôi giải thích các kế hoạch của Elon Musk cho Twitter, cách bảo mật Wi-Fi của bạn khỏi những người hàng xóm và các mẹo khắc phục sự cố Android Auto.


Podcast công nghệ hàng tuần của chúng tôi dành cho các nhà công nghệ giải thích các kế hoạch của Elon Musk dành cho Twitter, cách bảo mật Wi-Fi của bạn khỏi những người hàng xóm và các mẹo để khắc phục sự cố Android Auto.Hiện ghi chú

Tuần này, chúng ta trò chuyện về những tin tức công nghệ quan trọng sau:

Chúng tôi có những mẹo và thủ thuật này

Chúng tôi kết thúc chương trình với các đề xuất sau:

Christian Cawley và Gavin Phillips tổ chức podcast này. Bạn có thể liên hệ với họ trên Twitter: @thegadgetmonkey@gavinspavinvới đề xuất của bạn cho các chủ đề trong tương lai.

Đừng quên đăng ký Podcast Thực sự Hữu ích trên Apple Podcasts để biết thêm tin tức công nghệ và mẹo dành cho kỹ thuật viên!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *