/ / Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel

Excel cung cấp nhiều hàm có thể giúp bạn thao tác dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Một chức năng như vậy là TEXTJOIN, đúng như tên gọi, cho phép bạn nối văn bản bằng dấu phân cách. Nó có thể đặc biệt hữu ích khi bạn cần thực hiện các tác vụ tóm tắt dữ liệu trong Excel.


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về hàm TEXTJOIN và cung cấp các trường hợp ví dụ minh họa cách sử dụng TEXTJOIN trong trang tính Excel của bạn.


Cú pháp và Tham số của Hàm TEXTJOIN

Hàm TEXTJOIN trong Excel cho phép bạn kết hợp văn bản từ nhiều ô vào một ô duy nhất, với các tùy chọn và dấu phân cách có thể tùy chỉnh. Đây là cú pháp của hàm TEXTJOIN:

 =TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...) 

Hãy chia nhỏ từng tham số của hàm:

  • dấu phân cách: Đây là (các) ký tự bạn muốn chèn vào giữa mỗi chuỗi văn bản. Nó có thể là dấu phẩy, gạch nối hoặc bất kỳ ký tự nào khác mà bạn thích. Bạn cũng có thể sử dụng một chuỗi rỗng (“”) làm dấu phân cách nếu bạn không muốn bất kỳ dấu phân cách nào.
  • bỏ qua_empty: Đây là một giá trị lô-gic xác định xem có nên bỏ qua hoặc đưa các ô trống vào kết quả hay không. Nếu được đặt thành ĐÚNG VẬY, các ô trống sẽ bị bỏ qua; nếu được đặt thành SAIcác ô trống sẽ được đưa vào.
  • văn bản1, văn bản2, …: Đây là các chuỗi văn bản bạn muốn nối lại với nhau. Bạn có thể chỉ định tối đa 252 chuỗi văn bản và chúng có thể là các ô riêng lẻ, phạm vi hoặc thậm chí là giá trị văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép.

Hàm TEXTJOIN nối các chuỗi văn bản theo thứ tự bạn chỉ định và phân tách chúng bằng dấu phân cách đã chỉ định. Nó loại trừ bất kỳ ô trống nào trừ khi bỏ qua_empty tham số được đặt thành FALSE.

​Các trường hợp ví dụ sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel

Dưới đây là một vài ví dụ về các trường hợp bạn có thể sử dụng hàm TEXTJOIN:

1. Kết hợp văn bản

Giả sử bạn có một trang tính với tên ở cột A và họ ở cột B. Bạn muốn tạo danh sách tên đầy đủ ở cột C. Trong ô C2bạn có thể sử dụng công thức sau:

 =TEXTJOIN(" ", TRUE, A2, B2) 
Kết hợp văn bản trong Excel bằng hàm TEXTJOIN

Sao chép công thức xuống cột và nó sẽ kết hợp tên và họ từ mỗi hàng vào một ô duy nhất, được phân tách bằng khoảng trắng.

2. Tạo danh sách được phân tách bằng dấu phẩy

Giả sử bạn có một danh sách các thành phố theo chiều dọc và bạn muốn tạo một ô duy nhất kết hợp các thành phố này thành một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy. Để đạt được điều này, bạn có thể sử dụng hàm TEXTJOIN với dấu phẩy làm dấu phân cách.

 =TEXTJOIN(", ", TRUE, A2:A7) 
Tạo danh sách bằng hàm TEXTJOIN của Excel

Mỗi thành phố trong phạm vi A2:A7 được kết hợp bằng dấu phẩy và dấu cách được chỉ định trong dấu ngoặc kép. Đối số thứ hai, TRUE, bỏ qua mọi ô trống trong phạm vi.

3. Thêm tiền tố hoặc hậu tố

Nếu bạn có một cột dữ liệu và muốn thêm tiền tố hoặc hậu tố cụ thể vào từng mục nhập, bạn có thể sử dụng TEXTJOIN. Giả sử bạn có một danh sách các số khóa học trong cột A và bạn muốn thêm tiền tố CHIẾU vào các con số để biến chúng thành mã khóa học. Bạn sẽ sử dụng công thức sau:

 =TEXTJOIN("", TRUE, "MAT"&A2) 
Thêm tiền tố vào dữ liệu số bằng TEXTJOIN

Công thức này nối tiền tố CHIẾU với giá trị trong ô A2 sử dụng dấu và (&) nhà điều hành.

4. Chèn ngắt dòng giữa văn bản

Giả sử bạn có một bảng có thông tin nhân viên, bao gồm tên và địa chỉ email của họ. Bạn muốn tạo một báo cáo tóm tắt trong đó thông tin của từng nhân viên được hợp nhất vào một ô duy nhất có ngắt dòng.

Giả sử tên ở cột A và địa chỉ email ở cột B, hãy nhập công thức bên dưới vào ô C2:

 =TEXTJOIN(CHAR(10), TRUE, A2:B2) 
Kết hợp văn bản với ngắt dòng bằng TEXTJOIN

Nhấn Ctrl + Shift + Enter để áp dụng công thức cho bảng của bạn. Bây giờ, cột C sẽ hiển thị thông tin được hợp nhất cho tất cả nhân viên, phân tách từng mục nhập bằng dấu ngắt dòng. Các CHAR(10) chức năng tạo ký tự ngắt dòng phân tách thông tin của từng nhân viên. Để thông tin hiển thị trên nhiều dòng, như minh họa ở trên, hãy đảm bảo rằng Bao text tính năng được kích hoạt.

Đây chỉ là một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng TEXTJOIN để kết hợp các chuỗi văn bản theo nhiều cách khác nhau. Nó cung cấp tính linh hoạt trong việc kết hợp văn bản và cho phép bạn chỉ định bất kỳ dấu phân cách nào bạn chọn cho đầu ra mong muốn.

Cách sử dụng TEXTJOIN với các chức năng khác trong Excel

TEXTJOIN hoạt động tốt hơn với các hàm cần thiết trong Excel để thao tác dữ liệu nâng cao. Dưới đây là một số ví dụ:

Sử dụng TEXTJOIN Với Hàm IF

Bạn có thể sử dụng hàm IF trong hàm TEXTJOIN để bao gồm hoặc loại trừ các chuỗi văn bản một cách có điều kiện dựa trên các tiêu chí nhất định.

Giả sử bạn có danh sách tên của các học sinh ở cột A, điểm số tương ứng ở cột B và điểm của các em ở cột C. Bạn muốn tạo một ô duy nhất chứa tên của những học sinh có điểm số trên 80 và đã nhận được điểm “A”, được phân tách bằng dấu phẩy. Trong phòng giam D1bạn có thể sử dụng công thức sau:

 =TEXTJOIN(", ", TRUE, IF((B2:B9>80)*(C2:C9="A"), A2:A9, "")) 
Bảng mẫu sử dụng hàm TEXTJOIN và IF

Sau khi nhập công thức vào ô D2 và xác nhận nó với Ctrl+Shift+Enter (vì đây là công thức mảng), bạn sẽ nhận được danh sách các sinh viên đáp ứng các điều kiện đã chỉ định. Công thức sử dụng hàm IF để kiểm tra xem điểm tương ứng có trên 80 (B2:B9>80) và điểm là A (C2:C9 = “A”).

Nếu cả hai điều kiện đều đúng, nó sẽ bao gồm tên của học sinh trong kết quả. Mặt khác, nó trả về một chuỗi rỗng (“”). Sau đó, hàm TEXTJOIN sẽ hợp nhất các tên đã chọn bằng dấu phẩy phân tách từng tên dưới dạng dấu phân cách.

Sử dụng TEXTJOIN với hàm SUBSTITUTE

Giả sử bạn có một danh sách mã sản phẩm trong cột A và bạn muốn tạo một chuỗi duy nhất kết hợp tất cả các mã, được phân tách bằng dấu phẩy, đồng thời xóa mọi dấu gạch ngang () từ các mã.

 =TEXTJOIN(", ", TRUE, SUBSTITUTE(A2:A6, "-", "")) 
Ví dụ sử dụng TEXTJOIN với hàm SUBSTITUTE

Công thức này sử dụng hàm TEXTJOIN để nối mã sản phẩm và hàm SUBSTITUTE để xóa dấu gạch nối khỏi mã. Bạn có thể điều chỉnh phạm vi (A2:A6) trong công thức dựa trên dữ liệu thực tế của bạn. Bạn cũng có thể sửa đổi tiêu chí thay thế trong hàm SUBSTITUTE để thay thế các ký tự khác nếu cần.

Hợp nhất dữ liệu dễ dàng trong Excel với TEXTJOIN

Hàm TEXTJOIN trong Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn nối nhiều chuỗi văn bản với một dấu phân cách được chỉ định. Bằng cách hiểu cú pháp và đối số của nó, bạn có thể thao tác và kết hợp dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả. Cho dù bạn cần hợp nhất tên, địa chỉ hay bất kỳ dữ liệu dựa trên văn bản nào khác, thì hàm TEXTJOIN là một giải pháp tiện lợi.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *