/ / Cách cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu

Cách cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu

Elaticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích phổ biến có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng bao gồm bảo mật điểm cuối và nghiên cứu AI/ML.
Hãy xem cách bạn có thể cài đặt Elaticsearch trên hệ thống Ubuntu của mình bằng một vài bước dễ thực hiện.Elaticsearch là gì?

Elaticsearch là một công cụ phân tích và tìm kiếm phân tán. Nó cho phép bạn lưu trữ, tìm kiếm và phân tích khối lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và gần với thời gian thực.

Được xây dựng dựa trên Apache Lucene, Elaticsearch cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn mạnh mẽ và ngôn ngữ truy vấn linh hoạt. Nó có khả năng mở rộng cao, chịu lỗi và có thể xử lý các loại dữ liệu khác nhau. Elaticsearch được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng như phân tích nhật ký, giám sát, v.v.

Điều kiện tiên quyết để cài đặt Elaticsearch

đầu ra lệnh phiên bản java

Có một điều kiện tiên quyết quan trọng để cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu. Vì Elaticsearch là một ứng dụng Java, bạn sẽ cần cài đặt và cấu hình đúng JDK phiên bản 11 trở lên trên hệ thống của mình.

Đây là cách kiểm tra xem JDK đã được cài đặt trên Linux chưa:

 java --version 

Lệnh này sẽ xuất phiên bản Java được cài đặt trên hệ thống của bạn. Trong trường hợp bạn nhận được thông báo “không tìm thấy lệnh” hoặc bất kỳ loại lỗi nào khác, điều đó có thể có nghĩa là bạn chưa cài đặt Java.

Bạn có thể cài đặt thủ công JDK bằng cách tải xuống tarball hoặc cài đặt nó thông qua trình quản lý gói của bản phân phối Linux của bạn. Lý tưởng nhất là cài đặt qua trình quản lý gói là cách tốt nhất vì nó nhanh hơn và không rắc rối hơn nhiều so với phương pháp thực hành trước đây.

Đây là cách bạn có thể cài đặt JDK trên Ubuntu bằng trình quản lý gói APT:

 sudo apt install openjdk-18-jdk  

Bạn có thể thay thế 18 trong lệnh bằng bất kỳ phiên bản JDK nào cao hơn 11. Đợi quá trình cài đặt kết thúc rồi chạy lại lệnh để kiểm tra phiên bản Java. Khoảng thời gian này, bạn sẽ thấy phiên bản là đầu ra.

Bước 1: Thêm khóa GPG và cập nhật kho lưu trữ

Elaticsearch không phải là một phần của kho Ubuntu chính thức. Để cài đặt Elaticsearch bằng APT, bạn cần thêm danh sách nguồn của nó và khóa GPG.

Chạy các lệnh sau để thêm nguồn gói Elaticsearch và khóa GPG, đồng thời cập nhật danh sách nguồn cho APT:

 curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
sudo apt update

Bạn có thể thay đổi “8” trong lệnh thứ hai thành “7” hoặc một số phiên bản khác trong trường hợp bạn muốn tải xuống một phiên bản cụ thể của Elaticsearch.

Bước 2: Cài đặt Elaticsearch với APT

cài đặt elaticsearch với apt

Bây giờ bạn có thể cài đặt gói Elaticsearch với APT như cách bạn cài đặt bất kỳ gói thông thường nào. Đây là lệnh để cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu:

 sudo apt install elasticsearch 

Gõ vào Y khi được nhắc cấp quyền và đợi quá trình cài đặt kết thúc. Sau khi cài đặt, hãy làm theo các bước xuất hiện trên màn hình để định cấu hình Elaticsearch để tích hợp với Kibana hoặc phần mềm trực quan hóa dữ liệu khác.

Bước 3: Cài đặt Elaticsearch bằng Gói DEB

Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng APT để cài đặt Elaticsearch, bạn có tùy chọn tải xuống gói DEB được cung cấp trên trang web chính thức và cài đặt gói đó bằng lệnh dpkg.

Đầu tiên, tải xuống gói DEB bằng wget. Sau đó, sử dụng lệnh dpkg với các đặc quyền nâng cao để cài đặt Elaticsearch:

 wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-8.8.2-amd64.deb
sudo dpkg -i elasticsearch-8.8.2-amd64.deb

Hãy nhớ rằng bạn có thể cần sửa đổi lệnh để phù hợp với phiên bản Elaticsearch mà bạn muốn cài đặt.

Tải xuống: Elaticsearch

Bây giờ bạn đã biết cách cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu

Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể kết hợp Elaticsearch với Kibana, Fleet hoặc phần mềm khác để đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Mặc dù ngăn xếp ELK rất phù hợp để giám sát nhật ký trong môi trường doanh nghiệp, nhưng nó có thể hơi quá mức cần thiết đối với mạng gia đình thông thường của bạn. Bạn có thể muốn xem một cách thay thế và dễ dàng hơn để bắt đầu đăng nhập trên Linux.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *