/ / Cách sử dụng các hàm LEFT, RIGHT và MID trong Excel

Cách sử dụng các hàm LEFT, RIGHT và MID trong Excel

Cho dù bạn cần thao tác với dữ liệu văn bản để chuẩn hóa hoặc làm sạch nó hay trích xuất các ký tự cụ thể từ một ô, bạn có thể sử dụng các hàm LEFT, RIGHT và MID để thực hiện điều đó. Các hàm này trích xuất các ký tự cụ thể từ bất kỳ đâu trong ô—dù là văn bản hay số.


Vì vậy, nếu bạn muốn tách dữ liệu trong một ô thành các cột khác nhau, đây là những hàm bạn cần. Dưới đây là cách sử dụng LEFT, RIGHT và MID một cách hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng.


Hàm LEFT cho phép bạn trích xuất một số ký tự đã chỉ định từ phía bên trái của chuỗi. Cú pháp của hàm này như sau:

LEFT(text, num_chars)

Đây, chữ là chuỗi được nhắm mục tiêu và num_chars là số ký tự bạn muốn trích xuất.

Hãy xem một ví dụ.

Giả sử bạn có một bảng tính chứa địa chỉ email của nhân viên và bạn muốn trích xuất tên người dùng của họ. Bạn có thể sử dụng hàm LEFT để làm như vậy. Đây là cách:

=LEFT(A2, FIND("@", A2) - 1)

Hàm LEFT trong Excel

Hàm FIND sẽ tìm vị trí của ký tự khoảng trắng đầu tiên trong chuỗi văn bản. -1 sẽ trừ biểu tượng @ và chỉ trích xuất các ký tự trước nó.

Tương tự, giả sử bạn có danh sách mã mặt hàng đã vận chuyển và mỗi mã bao gồm hai chữ cái theo sau là ba số. Bạn có thể sử dụng hàm LEFT để tách mã theo thứ tự bảng chữ cái khỏi các số.

Giả sử các mã nằm trong cột A và bạn muốn các mã mới ở cột B, đây là hàm LEFT mà bạn sẽ sử dụng:

=LEFT(A2, 2)

Hàm LEFT trong Excel

Bạn cũng có thể sắp xếp thêm dữ liệu này theo thứ tự bảng chữ cái bằng chức năng có liên quan hoặc thông qua VBA.

Hàm RIGHT cho phép bạn trích xuất một số ký tự đã chỉ định từ phía bên phải của chuỗi.

Lấy lại ví dụ thứ hai mà chúng tôi đã thảo luận ở trên, giả sử bạn muốn tách mã số gồm ba chữ số (ở bên phải của chuỗi) khỏi mã mặt hàng đã vận chuyển trong bảng tính.

Đây là cách sử dụng hàm RIGHT để làm điều đó:

=RIGHT(A2, 3)

Hàm RIGHT trong Excel

Hãy xem một ví dụ khác.

Giả sử bạn có danh sách số điện thoại ở định dạng (XXX) XXX-XXXX. Bạn muốn trích xuất bốn chữ số cuối cùng từ danh sách. Giả sử các số điện thoại nằm trong cột A, bạn sẽ sử dụng hàm RIGHT như sau:

=RIGHT(A2, 4)

Hàm RIGHT trong Excel

A2 là ô nguồn và 4 là số ký tự nó sẽ trích xuất từ ​​ký tự ngoài cùng bên phải trong A2.

Hàm MID cho phép bạn trích xuất một số ký tự được chỉ định từ phía giữa của chuỗi. Đây là cú pháp của hàm MID:

=MID(text, start, num_chars)

Đây là ý nghĩa của mỗi đối số trong hàm này:

  • chữ là chuỗi được nhắm mục tiêu mà bạn muốn trích xuất các ký tự.
  • bắt đầu là vị trí mà bạn muốn bắt đầu trích xuất các ký tự.
  • num_chars là số ký tự bạn muốn trích xuất.

Chúng ta hãy xem một ví dụ:

Giả sử bạn có một danh sách các số điện thoại ở định dạng (XXX)XXX-XXXX và bạn muốn trích xuất ba số ở giữa khỏi danh sách. Giả sử các số điện thoại nằm trong cột A, bạn sẽ sử dụng hàm MID như sau:

=MID(A2,6,3)

Hàm MID trong Excel

Công thức này sẽ trích xuất ba số ở giữa, bắt đầu từ vị trí thứ 6 trong chuỗi số. Bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng chức năng Sort trong Excel.

Đây là một ví dụ khác.

Giả sử bạn có một danh sách địa chỉ email trong bảng tính ở định dạng tên người dùng@tên miền.com và bạn muốn trích xuất tên miền. Giả sử các địa chỉ email nằm trong cột A, đây là cách bạn sẽ sử dụng hàm MID:

=MID(A2, FIND("@", A2)+1, LEN(A2))

Hàm MID trong Excel

Tại đây, hàm FIND sẽ xác định vị trí của @ và hàm LEN sẽ tính toán độ dài của chuỗi văn bản để sử dụng trong đối số num_chars.

Trích xuất dữ liệu trong Excel nhanh chóng và dễ dàng

Khi làm việc với dữ liệu trong Excel, bạn nên giữ cho dữ liệu nhất quán và chuẩn hóa. Nếu bạn đang làm việc với nhiều thông tin khác nhau, bạn có thể sử dụng các hàm LEFT, RIGHT và MID để đạt được mục tiêu của mình. Sử dụng những thứ này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thao tác dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của mình, giúp dữ liệu của bạn dễ dàng làm việc hơn.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người dùng có kinh nghiệm, việc thành thạo các chức năng này sẽ giúp bạn tự tin và vượt qua nỗi sợ hãi khi làm việc với bảng tính.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *