/ / Cách truy cập tài khoản email AOL với POP3 hoặc IMAP

Cách truy cập tài khoản email AOL với POP3 hoặc IMAP

Những gì để biết

 • Có các bước cụ thể cần thực hiện để truy cập email AOL của bạn trong macOS Mail, Thunderbird, Outlook và Windows Mail.
 • Cài đặt IMAP để truy cập AOL Mail: Máy chủ là imap.aol.com và cổng IMAP là 993. Thư đi là smtp.aol.com và cảng là 587.
 • Cài đặt POP3 để truy cập AOL Mail: Máy chủ là pop.aol.com và cổng POP là 995. Thư đi là smtp.aol.com và cảng là 587.

Bài viết này giải thích cách truy cập email AOL của bạn qua một nhà cung cấp dịch vụ khác, chẳng hạn như Outlook, Windows Mail, Gmail và nhiều ứng dụng thư trên thiết bị di động của bạn.Chọn chương trình email của bạn

Các bước bạn cần thực hiện để thiết lập tài khoản email AOL của mình khác nhau giữa các chương trình. Đây là cách để:
Nếu chương trình của bạn không có trong danh sách trên, hãy nhập cài đặt thư POP hoặc IMAP AOL chung vào chương trình bạn muốn sử dụng để truy cập email AOL của mình.


Nếu bạn thiết lập tài khoản email AOL của mình trong bất kỳ ứng dụng email nào có khả năng IMAP, bạn có thể nhận và gửi tin nhắn dễ dàng. Ngay cả các thư mục AOL, Spam, Đã lưu, Mục đã gửi và Thùng rác, cũng tự động xuất hiện ở đó. Bạn cũng có thể sử dụng POP để tìm nạp thư đến.


Cài đặt để truy cập AOL với bất kỳ chương trình email IMAP nào

Để truy cập tài khoản email AOL bằng IMAP, trước tiên hãy xác nhận rằng ứng dụng email của bạn hỗ trợ IMAP. Nếu có, hãy tạo một tài khoản mới và nhập thông tin sau vào các trường liên quan để định cấu hình ứng dụng email khách truy cập email AOL.


 • Máy chủ AOL Mail IMAP: imap.aol.com
 • Đăng nhập AOL Mail IMAP: tên màn hình AOL của bạn
 • Mật khẩu AOL Mail IMAP: mật khẩu tên màn hình AOL của bạn
 • Cổng AOL Mail IMAP: 993
 • AOL Mail IMAP yêu cầu SSL: đúng


Để thiết lập thư đi thông qua máy chủ AOL, hãy nhập thông tin sau ngoài tên màn hình đăng nhập và mật khẩu AOL của bạn:


 • Địa chỉ máy chủ AOL Mail SMTP: smtp.aol.com
 • Cổng thư AOL sử dụng SSL / TLS: 587
 • Yêu cầu AOL Mail TLS / SSL: đúngCài đặt để truy cập AOL với bất kỳ chương trình email POP3 nào

Nếu ứng dụng email của bạn không hỗ trợ IMAP, bạn có thể nhập tài khoản POP3 với các cài đặt sau để đọc email của mình trong tài khoản không phải AOL:


 • Máy chủ AOL Mail POP: pop.aol.com
 • Đăng nhập AOL Mail POP: tên màn hình AOL của bạn
 • Mật khẩu AOL Mail POP: mật khẩu tên màn hình AOL của bạn
 • Cổng AOL Mail POP: 995
 • AOL Mail yêu cầu SSL: đúng


Thiết lập thư AOL gửi đi cũng bằng cách nhập cùng tên màn hình, mật khẩu và máy chủ cùng với các cài đặt sau:


 • Máy chủ thư đi AOL Mail (SMTP): smtp.aol.com
 • Cổng thư AOL sử dụng SSL / TLS: 587


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *