/ / Cách sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối trong Excel

Cách sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối trong Excel

Tham chiếu ô, còn được gọi là địa chỉ ô, là một trong các khối xây dựng của Excel xác định một ô trên trang tính. Đó là một giá trị chữ và số kết hợp chữ cái cột và số hàng trên trang tính. Mỗi ô có thể được xác định bằng số tham chiếu của nó.


Có ba loại tham chiếu ô: tuyệt đối, Liên quan đếnTrộn tham chiếu ô. Hãy xem khi nào và làm thế nào bạn có thể sử dụng từng loại để thực hiện các công thức và phương trình trong Excel.


Cách tham chiếu ô trong Excel hoạt động

Thông thường, dữ liệu của một trang tính Excel được trải ra trong các ô khác nhau. Tham chiếu ô cho phép bạn sử dụng dữ liệu từ các ô hoặc trang tính khác trong một ô cụ thể, mang tất cả dữ liệu của bạn lại với nhau.

Tham chiếu ô trong Excel

Để bắt đầu một tham chiếu ô trong ô đã chọn, hãy nhập dấu bằng (=) trong thanh công thức. Sau đó, chọn ô hoặc phạm vi mong muốn mà bạn muốn tham chiếu bằng cách nhấp vào ô đó. Một cách khác để thực hiện việc này là nhập địa chỉ của ô mục tiêu theo cách thủ công. Ví dụ, gõ A2 sau dấu bằng (=A2) sẽ tham chiếu đến giá trị trong ô A2.

Tham chiếu ô tương đối

Trong Excel, một tham chiếu ô tương đối là nơi mà ô mục tiêu có liên quan đến vị trí của ô hiện tại. Hãy giải thích điều này với một ví dụ.

Một ví dụ về tham chiếu ô tương đối trong Excel

Chúng tôi có hai tế bào, A2B2chứa các số và chúng tôi muốn nhân chúng trong ô D2. Công thức cho điều này sẽ là =A2*B2. Nếu bạn sao chép công thức Excel sang một ô lân cận như D3công thức sản phẩm sẽ xuất hiện dưới dạng A3*B3. Đây là tham chiếu ô tương đối. Về bản chất, khi bạn di chuyển công thức sang các ô lân cận, tham chiếu ô trong công thức cũng thay đổi theo sự thay đổi tương đối của tọa độ.

Một ví dụ về tham chiếu ô tương đối trong Excel

Tương tự, giả sử bạn sao chép cùng một công thức tích vào ô E6 trong cột bên cạnh. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy công thức sản phẩm xuất hiện dưới dạng B6*C6. Tất cả các tham chiếu ô trong Excel đều là tham chiếu tương đối trừ khi bạn nêu khác. Bạn có thể thử khái niệm này cho nhiều hàng và cột để có ý tưởng.

Tham chiếu ô tuyệt đối

Bạn có thể sử dụng tham chiếu tuyệt đối trong Excel khi chỉ tham chiếu đến một ô cụ thể trong công thức của mình. Trong trường hợp này, tham chiếu vẫn bị đóng băng đối với ô cụ thể đó, bất kể bạn sử dụng nó ở đâu. Để tạo một tham chiếu tuyệt đối, bạn phải sử dụng ký hiệu đô la ($) trước mỗi phần tham chiếu của ô. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một tham chiếu tuyệt đối đến ô B2bạn phải viết nó như $B$2.

Tham chiếu ô tuyệt đối trong Excel

Hãy thử ví dụ trước với tham chiếu tuyệt đối. Tính tích của các ô A2B2 trong phòng giam D2nhưng lần này đề cập đến A2B2 với các tham chiếu tuyệt đối, tức là, $A$2$B$2. Nếu bạn sao chép công thức này sang bất kỳ ô nào khác, công thức sẽ vẫn tham chiếu đến A2B2. Trong khi nếu bạn đã sử dụng một tham chiếu tương đối điển hình, thì công thức sẽ thay đổi.

Tham chiếu ô hỗn hợp

Tham chiếu ô hỗn hợp trong Excel là nơi một phần của tham chiếu, hàng hoặc cột, là tuyệt đối và phần còn lại là tương đối. Hãy nhớ rằng một tham chiếu ô trong Excel có hai phần: một chữ cái chỉ hàng và một số chỉ cột.

Để tạo tham chiếu hỗn hợp, hãy đặt trước đô la ($) ký với hàng hoặc cột bạn muốn đặt giá trị tuyệt đối. Ví dụ, $A1 sẽ khóa cột, và 1 đô la Úc sẽ khóa hàng.

Tham chiếu ô hỗn hợp trong Excel

Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy lấy một ví dụ mà chúng ta muốn nhân các ô A2B2 trong phòng giam C2 sử dụng công thức =$A2*$B2. Bây giờ nếu bạn sao chép công thức này vào ô D4công thức sẽ thay đổi thành =$A4*$B4. Lưu ý rằng các cột trong tham chiếu không thay đổi, trong khi các hàng thì có.

Đề cập đến một bảng tính khác trong Excel

Đôi khi, bạn có thể cần tham chiếu đến một ô trong một trang tính Excel khác. Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm dấu chấm than (!) trước địa chỉ ô. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tham chiếu đến ô A2 TRONG Tờ1bạn có thể gõ Tờ1!A2. Bạn cũng có thể sử dụng các tham chiếu ô tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp khi tham chiếu đến các ô trong các trang tính khác.

Tham chiếu đến một trang tính khác trong Excel

Chẳng hạn, nếu bạn muốn nhân các ô A2B2 từ Tờ1 trong một tế bào trong Tờ2công thức sẽ là =Trang tính1!A2*Trang tính1!B2.

Tham chiếu ô giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng

Tham chiếu ô là một khía cạnh thiết yếu của Excel, cho phép dễ dàng xử lý các phép tính đơn giản và dài dòng trong một trang tính hoặc đôi khi trong một sổ làm việc.

Với khả năng tham chiếu các ô có tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp, Excel đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để tổ chức và phân tích dữ liệu. Bằng cách thành thạo tham chiếu ô, bạn có thể hợp lý hóa quy trình làm việc Excel của mình và tận dụng tối đa chương trình linh hoạt này.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *